Artist in residence

Artist in res­i­dence I som­mar har du som exem­pelvis skriv­er, målar eller job­bar med musik chansen att låna gästlä­gen­heten i Omnivox-stu­dion i Dalar­na i en hel vec­ka. Helt gratis, föru­tom att du får knal­la ner till ICA och hand­la din egen mat.  För vem? Tanken med veck­an är att erb­ju­da en möj­lighet att kom­ma ifrån…