Du är här:

Vad sägs om en skarpare profil?

För att öka din försäljn­ing behöver du fler kun­der. Om mån­ga andra säl­jer näs­tan sam­ma tjänst eller pro­dukt som du så behöver du skil­ja dig från mäng­den både med ditt bud­skap och din visuel­la iden­titet. Du behöver job­ba med din pro­fil. Jag kan hjä­pa dig med det.

Några av hundratalet företag jag arbetat med:

“Men kan man inte göra allt sånt där själv nuförtiden?”

Att man kan köpa bil­li­ga verk­tyg på Jula och Bil­tema bety­der inte att man kan laga en bil­mo­tor. På sam­ma vis är det med alla appar och pro­gram du kan använ­da för att byg­ga hem­si­dor eller job­ba med film, bilder och design. Att verk­ty­gen finns inte att du får en pro­fil som tjä­nar sitt syfte. Spreti­ga bud­skap och gener­isk design är inte affärsdrivande.

Vad är lösningen?

Lös­nin­gen är att skaf­fa en bra samar­betspart­ners för den här typen av frå­gor, mig till exempel.

Mitt erbjudande:

Jag hjälper dig med varumärkes­byg­gande, design och marknadsföring.

Varumärke
Vem vill du vara för dina kun­der? Vem blir kun­den till­sam­mans med dig? Är du nöjd med den posi­tion ditt före­tag har idag?

Myck­et av den reklam man möter i t ex sociala medi­er är helt inrik­tad på att skaf­fa nya kun­der och få beställ­ningar. Men på en frag­menter­ad mark­nad där alla säl­jer sam­ma tjän­ster behövs en idé ock­så om vem man vill vara för kun­den. Folk bryr sig näm­li­gen om vem de hand­lar av. Där­för behöver bilden av dig som avsän­dare for­muleras för att sedan kom­mu­niceras konsekvent.

Design
I design­de­len gestal­tas det vi kom­mit överens om kring ditt varumärke. Allt får en tydli­gare per­son­lighet. Bilder, sym­bol­er, färg­er, språk, film, musik och allt annat som kan vara aktuellt des­ig­nas för att fun­ka på webben, i tryck­sak­er, annonser, på for­don, kläder och så vidare.

Mark­nads­föring
Mark­nads­föring är ett löpande arbete. Det är kanske inte så vik­tigt att pos­ta sak­er i sociala kanaler var­je dag för just dig. Dina kun­der kanske inte hänger på Tik­Tok. Men någon­stans måste du vara syn­lig och intres­sant för din kund. Ibland finns redan upp­tram­pade sti­gar att gå på, andra gånger får man pro­va sig fram med nya bud­skap och i kanaler man inte tes­tat förut.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal!