Du är här:

Tydligare identitet för stora och små företag.

Vem vill inte bli sedd, förstådd och omtyckt av sina målgrupper?
En tydlig företagsidentitet underlättar verkligen.

 

DIN IDENTITET FRÅN GRUNDEN
En bra bör­jan för ett samar­bete är att inven­tera styrkor, svagheter, möj­ligheter och hot. Vi tit­tar på nuläget, dina kun­der och skälen till var­för de väl­jer just dig. Vi tit­tar på din mark­nads­föring så som den ser ut just nu. Vi analy­ser­ar mark­naden och konkur­rensen och lyssnar in din vision.

Din grafiska iden­titet mejs­las fram utifrån det vi enas om som rätt strate­gi. Alla ele­ment, som logo­type, grafik, bild­manér och tex­ter skräd­darsys och bil­dar en särskil­jande och sam­man­hållen pro­fil för dig.

 

MARKNADSFÖRING
När dina strate­giska mål är “över­sat­ta” till design, bilder och språk kan du anli­ta mig för löpande design och pro­duk­tion. Jag des­ig­nar det mes­ta. Med mig kan du se fram mot ett samar­bete som är rakt, per­son­ligt och oftast lönsamt.

Om mig

“Musik och teck­n­ing har alltid legat mig när­mast hjär­tat och styrt min resa genom livet myck­et. Jag har frilansat med grafisk design i mer än 30 år. Idag har jag den sto­ra lyck­an att kun­na dela mina intressen med dig, dels i form av grafisk design, foto och video och dels i form av musik via Omnivox-studion.”

Ola

JAG HJÄLPER DIG MED
Före­tagsi­den­titet
Strate­gisk design
Löpande design och produktion
Grafiska man­ualer
Kam­pan­jer
Logo­typer
Broschyr­er
Web
Böck­er
Aff­is­ch­er
Skivom­slag
Skylt­sys­tem
Mäss­mon­trar
Annon­ser­ing
Film
Foto
Illus­tra­tion

STUDIER
Music Mar­ket­ing, DMG
Mil­ton Glaser Intensive,
School of Visu­al Arts, New York.
Nordic Brand Academy.
Suc­cess AB/Stockholms Universitet
Design 1, Richterskolan.
Design man­age­ment, Berghs SOC
Mark­nads­föring, Berghs SOC
Kon­st­närlig Grundutbildning

omnivox_ola

Vi hörs!

    Läs mera om: