Du är här:

Tydligare identitet för stora och små företag.

Vem vill inte bli sedd, förstådd och omty­ckt av sina mål­grup­per? En tydlig före­tagsi­den­titet underlättar.

I ett iden­titet­spro­jekt kol­lar vi till­sam­mans på styrkor, svagheter, möj­ligheter och hot. Vi tit­tar på nuläget, dina kun­der och skälen till var­för de väl­jer just dig. Vi analy­ser­ar mark­naden och konkur­rensen och lyssnar in din vision.

Din iden­titet mejs­las fram utifrån det vi enas om som rätt strate­gi. Alla ele­ment, som logo­type, grafik, bild­manér och tex­ter skräd­darsys och bil­dar en särskil­jande och sam­man­hållen pro­fil för dig.

Läs om några av mina kun­der och välkom­men att höra av dig om det­ta låter intressant.

Utomhusare­nan Dal­hal­la lig­ger mitt i sko­gen utan­för Rättvik. Från bör­jan bara ett ned­lagt kalk­brott. Operasånger­skan Mar­gare­ta Deller­fors upp­täck­te de uni­ka akustiska egen­skaper­na och lyck­ades få med sig folk på sin vision om en utomhuss­cen. 1993 hade Dal­hal­la sin premiärkonsert.

Jag job­bade med Dal­hal­la i 10 år. Först enbart med oper­ade­len men senare med grafisk design för i prin­cip allt som Dal­hal­la pro­duc­er­ade. Under de år vi job­bade ihop gick Dal­hal­la från operas­cen till spän­nande utomhusare­na. Artis­ter som Sig­ur Rós, Pat­ti Smith, Nick Cave, Iggy Pop, Kraftwerk och Neil Young har alla spelat på Dalhalla.

Tillsammans med Dalhalla

Trollflöjten

Dal­hal­las egen upp­sät­tning av Troll­flöjten i regi av Stein Winge var ett mega-pro­jekt och en enorm invester­ing för Dal­hal­las del. Planer­ingsti­den låg på unge­fär ett år och involver­ade hun­dratals män­niskor. Föreställ­nin­gen sågs av 16.000 per­son­er, vilket är myck­et för att vara opera.

Jag stod för all grafisk design vilket innefat­tade bl a logo­typer, tryck­sak­er, annonser, merch, give-aways. Och en reklam­film som jag gjorde ihop med leg­en­den Tor­b­jörn Lindqvist.

Tryckt program för Trollflöjten:

Klicka på symbolen för fullskärm, nere till höger.

AFRY Test Center ville skapa ett event för branschfolk. Vi hade ett första möte där vi tittade på förutsättningarna. Insatserna vägdes mot vinsterna, bl a i fråga om profilering och positionering. Ganska snart bestämde vi oss för att göra verklighet av planerna.

Arbetet som följde kom att hand­la om tre saker:
• even­tet som sådant
• mark­nads­föring av eventet
• pro­fi­ler­ing och mark­nads­föring av AFRYs Test Center.

– Alla som var­it i lik­nande pro­jekt vet att det tar tid, säger Mag­nus Skärhem, som är chef över AFRYs Test Cen­ter. Vi hade ett par månad­er på oss innan det skulle gå av stapeln. Men inbju­dan behövde skickas en månad i förväg, så i realiteten skulle det mes­ta vara på plats inom cir­ka en månad, så vi fick job­ba på gan­s­ka bra!

– Tack vare att vi arbe­tade sys­tem­a­tiskt blev det en kreativ och intres­sant resa för oss alla, berät­tar Mag­nus. Vi hade daglig kon­takt och regel­bund­na avstämn­ingsmöten under hela projekttiden.

BREAKPOINT

Even­tet döptes till ”Break­point” och lanser­ades redan från starten 2017 som en årli­gen återkom­mande möj­lighet för bran­schfolk att träf­fas för att byta erfaren­heter och nätver­ka. I cen­trum står kun­skap­söver­föring om provn­ing och ver­i­fier­ing för oli­ka branscher.

“Breakpoint blev ett uppskattat event!
Många hör av sig med frågor och förslag året om.
På kort tid har det blivit ett väletablerat forum där branschen träffas.”

Logotype för Breakpoint.

BROSCHYR FÖR AFRY TEST CENTER

Vi gjorde en även en tryckt inbju­dan i form av en 16-sidig broschyr. Tryck­sak­en beskrev AFRYs Test Cen­ters tjän­ster utifrån kund­nyt­tan, som lyftes bland annat genom inter­vjuer med befintli­ga kun­der. Syftet var både att byg­ga förvänt­ningar och att positionera.

Brochyren postades ut som inbju­dan till Break­point. Men den har fått bra sprid­ning ock­så efteråt. Dels förstås till poten­tiel­la kun­der. Men den delas även ut till nya kol­le­gor och chefer inom koncernen.

Tryck broschyr för AFRY Test Center

Klicka på symbolen för fullskärm, nere till höger.

Samarbetet med Omnivox har bidragit till vår position som en ledande spelare i branschen.”

Omnivox har, i form av sin enda anställde — näm­li­gen jag — haft nöjet att job­ba till­sam­mans med kom­mu­nika­tion­savdel­nin­gen på Högskolan i Gävle! Där har jag med­verkat i planer­ing kring form och bud­skap och des­ig­nat för print och web. Ett av mån­ga roli­ga samar­beten var Högskolans Programkatalog.

Re-design för ökad inspi­ra­tion och tillgänglighet

Kom­mu­nika­tion­savdel­nin­gen ville göra en pro­gramkat­a­log som låg mer i tiden. För att lyckas med det utg­ick vi från var i beslut­sprocessen mål­grup­pen befinner sig. Och hur just studi­er på Högskolan kan över­bryg­ga gapet mel­lan nuläget och den tänk­ta framtiden.

Den vik­ti­gaste mål­grup­pen för pro­gramkat­a­lo­gen är förstås bli­vande stu­den­ter. Hyf­sat gemen­sam­ma egen­skaper finns, t ex ålder­sin­ter­vall. Det finns ock­så en nyfiken­het på att byg­ga en bät­tre plat­tform för sitt framti­da liv.

Sedan strä­var folk efter oli­ka sak­er. Dröm­mar­na om framti­den ser oli­ka ut. Vis­sa vill bli mäk­lare, andra vill lära sig mer om håll­bar stad­splaner­ing eller om kriminologi.

De fles­ta som kom­mer i kon­takt med tryck­sak­en befinner sig i ett tidigt skede i beslut­sprocessen. Infor­ma­tio­nen behöver där­för inte gå på dju­pet men det ska gå lätt att ta reda på mer.

Utifrån det­ta valde vi att försö­ka ska­pa en intres­seväckande överblick. Vi lad­dade tryck­sak­en med spän­nande reportage, foto och form medan tyn­gre, detal­jer­ad pro­gram­in­for­ma­tion lades på webben.

För att ge en levande bild lät vi de studerande själ­va berät­ta om utbild­ningar­na och om sig själ­va, vad man gör på friti­den när man plug­gar i Gävle, vad man är intresser­ad av pri­vat, vad man fun­der­ar på att göra län­gre fram osv. Vi inter­vjuade även tidi­gare stu­den­ter som hit­tat intres­san­ta arbeten och en bät­tre till­varo tack vare sina studi­er på Högskolan i Gävle.

Tryckt kurskatalog/inspirationsmagasin för Högskolan i Gävle:

“Vi har inte jobbat med ett så här personligt anslag tidigare och det är roligt att känna det positiva gensvaret när vi är ute på mässor och delar ut programkatalogen!”

Om mig:

 

STUDIER
Efter kon­st­närlig grun­dut­bild­ning läste jag Mark­nads­föring och Design Man­age­ment på Berghs. Jag har även gått kurs­er som Brand Lead­er­ship Pro­gram och Mil­ton Glaser Sum­mer Inten­sive på School of Visu­al Arts i New York.

 

ANLITA MIG FÖR
Före­tagsi­den­titet
– Strate­gisk design
– Grafiska manualer

Design av
– Logo­typer
– Broschyrer
– Web
– Böcker
– Affischer
– Skivomslag
– Skyltsystem
– Mässmontrar
– Annonsering
med mera

Även
– Film
– Foto
– Illustration

KUNDER
Jag har mer än 30 års bran­scher­faren­het och har job­bat med före­tag inom exem­pelvis detaljhan­del, tur­ism och indus­tri. Jag har ock­så job­bat med musik­fes­ti­valer, teatrar, pri­va­ta vård­före­tag, under­vis­ningsväsende, kon­sult­före­tag, hantverk och musik­er. Jag har ock­så själv under­visat en del inom marknadsföring/varumärkesbyggande och hål­lit work­shops i studiofotografering.

Läs mera om:

Hör gärna av dig: