Du är här:

En skarpare profil.

I kär­nan av var­je före­tag finns en idé om var­för man finns till. Kanske inget hett ämne på fikaraster­na. Det rullar på utan att man särskilt ofta ställer sig frå­gor som: “Vil­ka är skill­nader­na mel­lan oss och våra konkur­renter?” eller “Vem blir kun­den egentli­gen till­sam­mans med oss?”

Men om du har koll på din iden­titet blir det enklare för dig att job­ba mer målmed­vetet och kost­nad­sef­fek­tivt med dina bud­skap i text, bild, film, design och så vidare. I själ­va ver­ket är det svårt att få resul­tat på det du kom­mu­nicer­ar om du inte vet vad du vill säga och till vem.

Några av hundratalet företag jag arbetat med:

“Men kan man inte göra allt sånt där själv nuförtiden?”

Att man kan köpa bil­li­ga verk­tyg på Jula och Bil­tema bety­der inte att man kan laga en bil­mo­tor. På sam­ma vis är det med alla appar och pro­gram du kan använ­da för att byg­ga hem­si­dor eller job­ba med film, bilder och design. Bara för att verk­ty­gen finns för alla och envar bety­der det inte att man kan göra det som fak­tiskt behövs. Spreti­ga bud­skap och gener­isk design är inte affärsdrivande.

Prob­lemet är att det är svårt att ha ett utifrån­per­spek­tiv när man tit­tar på sin egen organ­i­sa­tion. Ibland har man verk­li­gen nyt­ta av någon som kom­mer in med färs­ka ögon och hjälper till att ta sak­er framåt.

 

Vad är lösningen?

Lös­nin­gen är att skaf­fa en bra samar­betspart­ners för den här typen av frå­gor, mig till exempel.

Mitt erbjudande:

Jag job­bar med varumärkes­byg­gande, design och marknadsföring.

Varumärke
För att förankra desig­nen i något är det bra att bör­ja med en diskus­sion om ditt varumärke. Ibland räck­er det med ett möte om det, andra gånger blir det ett eget litet projekt.

Design
Även om analys­de­len är super­vik­tig vill jag inte vara i den län­gre än nöd­vändigt efter­som det är grafisk design, t ex logo­typer, broschyr­er och hem­si­dor + foto och film som jag fram­för allt lev­er­erar. Mitt mål är att ska­pan­det ska ske kost­nad­sef­fek­tivt och proff­sigt men ock­så roligt och lärorikt!

Mark­nads­föring
Sen är det mark­nads­föring kvar. Ska­pan­det av kam­pan­jer i oli­ka media. Ett löpande arbete med bud­skap, text, bild, design och kanalval.

Hör gärna av dig!