Du är här:

Tydligare identitet för stora och små företag.

Vilket företag vill inte bli sett, förstått och omtyckt av sin målgrupp? En tydlig identitet är vägen dit.

Som du säk­ert kän­ner igen från ditt eget liv så byg­gs bilden av en organ­i­sa­tion upp av de intryck man sam­lar på sig från de kon­tak­ty­tor man möter. Dels av produkten/tjänsten i sig själv, funk­tion och sociala vär­den. Dels från medar­betare, kon­tor och butik, kundtjänst, filmer, hem­si­da, inlägg i sociala medi­er, reklam osv.

I kär­nan av var­je före­tag finns en idé om vem man är och var­för man finns till. Den idén behöver vara till­räck­ligt urskil­jande gen­te­mot konkur­rerande bud­skap och väc­ka gen­klang hos mark­naden. När man vet vem man vill vara för sin mål­grupp kan man bör­ja gestal­ta det­ta i bud­skap, i text, bild, film, design och så vidare.

Jag kan hjäl­pa dig i de fles­ta delar av den­na process.

Om mig

“Har man inte bliv­it vux­en före 40 så slip­per man”, het­er det ju. Det stäm­mer hyf­sat bra in på mig, ibland tyck­er jag att jag har lekt hela livet.

Musik och teck­n­ing var mina sto­ra intressen när jag växte upp. I tonåren ville jag bli kon­st­när men via skivom­slag och tid­ningar fat­tade jag att det fanns något som hette grafisk design.

Nu har jag haft den sto­ra lyck­an att kun­na arbe­ta med grafisk design i mer än 30 år. Men inte bara det! Jag har ock­så skaf­fat mig kun­skaper i angrän­sande områ­den som mark­nads­föring och varumärkesbyggande.

Myck­et planer­ing men ock­så en hel del hantverk med logo­typer, tryck­sak­er och webb. Jag illus­tr­erar, fil­mar och fotografer­ar ock­så. Och dri­ver Omnivox-stu­dion. Finns det några gränser för hur roligt man får ha?

Varför ska man jobba med mig?

BREDA KUNSKAPER
Efter­som jag vet en del, inte bara om att göra vack­er och till­ta­lande design utan även om myck­et annat så kom­mer jag att kun­na ge dig intres­san­ta lös­ningar som stärk­er din posi­tion och ökar din lönsamhet.

HÖGT ENGAGEMANG
Har vi ett samar­bete så har vi. Du finns med i mina tankar hela tiden, inte bara när tax­am­e­tern är på.

ERFARENHET
Jag har job­bat med en stor mängd före­tag och organ­i­sa­tion­er i mån­ga oli­ka bran­sch­er. Från sec­ond hand-butik­er till börs­före­tag. Alla typer av upp­drag från strate­gisk varumärke­sanalys till reklamkepsar.

Detta kan jag hjälpa dig med:

JAG HJÄLPER DIG MED:
Planer­ing av före­tagsi­den­titet, strate­gisk design, kampanjplanering

GRAFISK DESIGN; TRYCKSAKER
Logo­type, typografi, lay­out­mal­lar, pro­fil­färg­er, bild- och textmanér osv
Tryck­sak­er som är bra att ha från start, t ex vis­itko­rt, fly­ers, broschyr etc
Roll-ups och power-points

GRAFISK DESIGN; DIGITALT
Hem­si­da, mal­lar för sociala medi­er, sig­natur för epost, nyhets­brev etc

DESIGN AV:
Flyers
Tidningar
Böcker
Affischer
Skyl­tar och skyltsystem
Mäss­mon­trar och give-aways
+ 100-tals andra produkter

ÖVRIGT
Film, foto och illustration

STUDIER
Music Mar­ket­ing, DMG
Mil­ton Glaser Intensive,
School of Visu­al Arts, New York.
Nordic Brand Academy.
Suc­cess AB/Stockholms Universitet
Design 1, Richterskolan.
Design man­age­ment, Berghs SOC
Mark­nads­föring, Berghs SOC
Kon­st­närlig Grundutbildning

Ola Höglund

Ska vi göra något tillsammans?

Skriv en rad så hör jag av mig!

    Läs mera om: