Köpvillkor

 

Köpvillkor för Omnivox Shop

Senast upp­dat­er­ad: 231101

Välkom­men till Omnivox Shop. Genom att använ­da vår webb­plats och göra en beställ­ning hos oss god­kän­ner du att föl­ja våra köpvil­lkor. Läs igenom dessa vil­lkor nog­grant innan du slut­för din beställning.

1. Beställningar och Prissättning

1.1. Genom att göra en beställ­ning hos oss bekräf­tar du att du är behörig att ingå avtal och att du är över 18 år gammal.

1.2. Alla pris­er på vår webb­plats är i kro­nor och inklud­er­ar moms om inte annat anges.

1.3. Vi för­be­håller oss rät­ten att ändra pris­er och pro­duk­tbeskrivningar utan för­varn­ing. Det­ta påverkar inte priset på en vara som redan är beställd och bekräftad.

2. Betalning

2.1. Vi accepter­ar Svea Check­out och Pay­pal för köp på vår webbplats.

2.2. Betal­ning måste slut­föras vid beställ­ningstillfäl­let. Vi lagrar inte dina betalningsuppgifter.

3. Leverans

3.1. Vi strä­var efter att lev­er­era din beställ­ning så snart som möjligt, van­ligtvis inom tre arbets­da­gar från beställningsdatumet.

3.2. Frak­tkost­nad­er vari­er­ar beroende på des­ti­na­tion och stor­lek av beställ­nin­gen. Alla kost­nad­er anges tydligt i kas­san innan du slut­för din beställning.

3.3. Vi är inte ans­vari­ga för eventuel­la förs­eningar i lever­ansen som orsakas av tred­je part eller omständigheter utan­för vår kontroll.

4. Ångerrätt och Returer

4.1. Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mot­tag­it varan, i enlighet med gäl­lande kon­sumentsky­ddsla­gar. Vid retur ska varan vara oan­vänd och i originalförpackning.

4.2. För att utö­va din ånger­rätt, vän­li­gen kon­tak­ta oss via e‑post: info@omnivox.studio. Du är ans­varig för returfrak­ten om inte pro­duk­ten är felak­tig eller skadad.

5. Garanti och Ansvarsbegränsning

5.1. Vi garan­ter­ar att våra varor är fria från mate­r­i­al- och tillverkn­ings­fel. Om du upp­täck­er en felak­tig vara, kon­tak­ta oss omedel­bart för att lösa problemet.

5.2. Vårt ans­var är begrän­sat till värdet av varan i din beställ­ning. Vi är inte ans­vari­ga för indi­rek­ta skador eller förluster.

6. Personuppgifter och Sekretess

6.1. Vi behand­lar dina per­son­uppgifter i enlighet med vår sekretesspol­i­cy, som du hit­tar på vår webbplats.

7. Jurisdiktion och Tvister

7.1. Eventuel­la tvis­ter som upp­står i sam­band med dessa köpvil­lkor kom­mer att lösas enligt sven­sk lag. Eventuel­la tvis­ter ska avgöras av För­valt­ningsrät­ten i Falun.

Tack för att du hand­lar hos Omnivox. Vi upp­skat­tar din förtroende och strä­var efter att ge dig en utmärkt shoppingupplevelse.

Omnivox Brand Design Studio AB
Nybrovägen 30
784 63 Borlänge
Tel 09.00 — 17.00: 070–206 99 18
e‑post: info@omnivox.studio