Ett smultronställe för dig som är musiker.

Den­na fan­tastiska plats är till för dig som vill fokusera på det kreati­va och verk­li­gen få något uträt­tat! Hela huset är ditt när du hyr stu­dion, även gästlä­gen­het, uteplats och trädgård. Du har full till­gång till inspel­ningsrum­met dygnet runt och kan läg­ga upp dina dagar pre­cis som du vill.

Omnivox finns strax utan­för Bor­länge i Dalar­na. Restid från Stock­holm är ca 2,5 timme.

Några kunder:
Recorded at Omnivox Studio.
Vill du fånga närvaron?

Har du någon­sin upplevt att ett musikpro­jekt du ibbar med tap­par i vital­itet för var­je pålägg du gör? Eller att något som bor­de svän­ga helt enkelt vägrar röra sig?

Att byg­ga upp musik spår för spår i stäl­let för att spela in myck­et live är det van­li­gaste idag. Det finns mas­sor av goda skäl för det. Men om du sysslar med musik som ska tala till lyssnaren och kän­nas levande ”på rik­tigt” är det vik­tigt att fån­ga det fly­k­ti­ga ele­ment vi i brist på bät­tre ord skulle kun­na kalla ”spel­gläd­je” eller ”när­varo”. Då kan det vara bra att ha åtmin­stone en del av grun­den inspelad live.

Lösningen: boka studiotid!

Lös­nin­gen på prob­lemet är att spela in åtmin­stone grun­der­na live i en musik­stu­dio. Bra om inspel­ningsrum­met är stort nog för ett band, en orkester, en kör eller vilket du nu har behov av. Förde­len är att du får ett groove i bot­ten som bara kan upp­stå i ett möte mel­lan flera musiker.

I Omnivox-stu­dion har du ett stort inspel­ningsrum på ca 90 kvm med 5,5 meter till tak. Alla instru­ment kom­mer verk­li­gen till sin rätt. Du kan lab­ba med mikro­fon­plac­eringar för att få pre­cis det sound du vill ha. Välj mel­lan att spela in i Log­ic eller på 2″ rull­band. Ta med din egen Mac eller spela in i stu­dioda­torn. Att du även kan bo här, i gästlä­gen­heten gör att du kan väl­ja mel­lan att göra hela pro­duk­tio­nen på plats eller ta med allt hem på hårddisk.

Vårt erbjudande

Omnivox är en rik­tig stu­dio, i var­je detalj ska­pad för att ge dig de bäs­ta förut­sät­tningar­na för att fån­ga de bäs­ta tagningar­na. Här finner du ett stort inspel­ningsrum på 90 kvm med 5,5 m i takhöjd. Rum­met är akustik­be­hand­lat men har ändå karak­tär. Här finns två sång-/förstärkar­bås, om du vill isol­era sång vid en live­tagn­ing och ett kon­troll­rum med bra lyssning. Ena upp­sjö av låne­in­stru­ment finns på plats, till exem­pel en Malm­sjö semi­kon­sert fly­gel och två pianon. Ett tju­go­tal vin­tage klavia­turin­stru­ment som Clavinet D6, Soli­na, VOX Coni­nen­tal, Farfisa Com­pact, Juno 60, Ham­mond L‑100 + Leslie. Här finns trum­set + per­cus­sion, vin­tagestärkare från Fend­er, Mar­shall, Acoustic, Music Man m fl. Bra mickar och ett fan­tastiskt AMEK mixer­bord. Möj­lighet att spela in dig­i­talt eller på 2″ band. Spela in grun­der som både känns och låter bra. Ta sedan med allt hem på en hård­disk och job­ba vidare med pålägg och edi­teringar i hem­mets lugna vrå.

Saker låter bra här, helt enkelt! Dessutom kan du bo här under inspelningen. Välkommen att höra av dig!

  Check price and avail­abil­i­ty for: 

  Ulrika Nordström
  Ulri­ka Nordström 
  2023-01-30
  En vack­er stu­dio i en trivsam miljö. Här kän­ner man sig alltid varmt välkom­men av Ola. Övernattningsmöjligheter.
  Rasmus Bergqvist
  Ras­mus Bergqvist 
  2022-03-18
  Kan inte hyl­la det­ta ställe nog. Bemö­tande, lokaler, logis­tik. 6/5!
  Karl Bernhard Josephson
  Karl Bern­hard Josephson 
  2022-03-18
  Episk stu­dio! Ola is the boss 😎
  Jeroen Groot
  Jeroen Groot 
  2021-12-20
  Last week we’ve been record­ing some new songs on tape at Omnivox Stu­dio. It was a plea­sure to work here, Ola is a real gen­tle­man and helped us out with all the tech­ni­cal details of record­ing in the ana­log domain. Though it’s also pos­si­ble to mul­ti­track in the dig­i­tal domain, ofcourse. Thank you for the amaz­ing vibe! Hop e to be back soon!
  Kent Thoren
  Kent Thoren 
  2021-07-31
  Fullfjä­drat med lokaler, pro­fes­sion­al­ism och utrust­ning. Hemtrevnad och trivsel på köpet.
  Andrew Scott
  Andrew Scott 
  2020-12-11