Räre Birds at Omnivox Studio

Bekvämt kontrollrum

Nu blir det teknik.

Teknik

Stan­dard set-up här är: sig­nal > mix­er  > UAD Apol­lo > MacPro > Log­icPro X (alter­na­tivt > Otari MX80)

Men det går bra att anpas­sa ked­jan efter dina önskemål. Om du ska hit och job­ba som tekniker — ring gär­na nån vec­ka innan!

 

Mixer­bord: AMEK TAC Mag­num, 26 ch. Stort analog­bord från 1991. Re-cap­pat och upp­grader­at med Lan­g­ley pre­amps som­maren 2022. Bor­det har ban­dretur­er, vilket under­lät­tar om man spelar in analogt. Bor­det har ock­så en inbyg­gd ban­tam­patch där all out­board finns kopplad.

Mon­i­tor­er: Väg­gmon­ter­ade Urei 813 + Gen­elec 1031A + Auratones

Stu­dioda­tor: MacPro 2013, 8‑core, 48Gb RAM, 2TB hård­disk. USB + Thunderbolt.

DAW: Log­icPro X

Inter­face: Apol­lo 8 II + Apol­lo 16 II.

Band­spelare: Otari MX80, 2″, 24 ch och Stud­er A 807, 1/4″

Out­board: UAD LA-610, Tube-Tech LCA-2B, Stock­tron­ics RX4000 plåtre­verb, Roland RE-501 och Even­tide H910 med mera. All out­board går att jac­ka in via mixer­bor­dets bantam-patchbay.

Mikro­fon­er: Ehrlund hand­byg­g­da rör­mickar, Ehrlund M, ‑D, ‑E och ‑T-mickar, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7B och SM 57, Sennheis­er, Röde med flera.

Med­hörn­ing: Hear­back sys­tem med 5 st per­son­li­ga mix­ers. (Du har en egen liten mix­er för din medhörning)

omnivox_otari-mx80

För dig som funderar på analog inspelning:

Dig­i­tal inspel­ning: Dig­i­tal inspel­ning är det van­li­gaste här, även om det går fint att spela in analogt ock­så. Stu­dion har en MacPro med Log­icPro X och Apol­lo 8 + Apol­lo 16 som interface.

Ana­log inspel­ning: Föru­tom dig­i­talt kan du spela in analogt här. Att spela in analogt skil­jer sig myck­et från att spela in dig­i­talt. Det man vill åt är det analo­ga ljudet och egen­skaper som band­kom­pres­sion. Att spela in på band är en helt annan teknik och förut­sät­ter en del erfaren­het. Inspel­ning­sprocessen är annorlunda.

Stu­dion har en 24-kanalig Otari MX80. Begrän­snin­gen i antalet kanaler jäm­fört med dig­i­tal inspel­ning bety­der att man får tän­ka annor­lun­da jäm­fört med om man job­bar i t ex Log­ic. Färre kanaler bety­der beslut “här och nu”. Man måste tän­ka utrymme­sekonomiskt och övervä­ga om man verk­li­gen har utrymme för 12 mickar enbart på trummorna.

Hybridteknik: Ett intres­sant och bekvämt sätt att job­ba är att bör­ja med att trac­ka grun­der­na analogt för att sedan dig­i­talis­era. Sen kan du job­ba vidare med pålägg och mix i den dig­i­ta­la domänen.

Oavsett hur du väl­jer att job­ba med inspel­nin­gen så är för­bere­delser­na för ana­log inspel­ning lite mer omfat­tande än vid dig­i­tal inspel­ning. Där­för: säg till redan vid boknin­gen att du vill spela in analogt.

Om du ska spela in analogt och sedan dig­i­talis­era kan du låna band gratis här. Dessa band raderas efter använ­dan­det och åter­an­vänds i andra pro­jekt. Allt sparas dig­i­talt. Vill du spara dina inspel­ningar på band behöver du ta med egna band hit efter­som de som finns här är för tillfäl­ligt lån. Efter dig­i­talis­er­ing avmag­ne­tis­eras låneban­den och används på nytt i andra projekt.

Om du tar med dig egna band så välj 499-band. Annars behöver band­spelaren kali­br­eras om, först för dina band och sedan till­baks till 499. Inte gratis.

• Otarin är kali­br­erad för inspel­ning på 499-band.
• Mas­ter­ban­daren är kali­br­erad för 900-band.

Båda band­type­r­na går att köpa från t ex Thomann.

Är du intresserad men vill veta mer innan du bokar?

Skriv en rad i for­muläret nedan så hör vi av oss. 🙂

    omnivox-studio-controlroom