Räre Birds at Omnivox Studio
Du är här:

Flexibilitet

Tanken är att det ska vara så lätt som möjligt att installera sig här. Du kan ta med allt du vill hit i fråga om egna preamps, outboard, monitorer osv. Eller använda studions recappade AMEK-bord och studions Mac. Välj mellan att spela in digitalt eller analogt på studions 2″ Otari MX80.

Teknik

Mixer­bord: AMEK TAC Mag­num, 26 ch. Stort analog­bord från 1991. Re-cap­pat och upp­grader­at med Lan­g­ley pre­amps som­maren 2022. Bor­det har ban­dretur­er, vilket under­lät­tar om man spelar in analogt. Bor­det har ock­så en inbyg­gd ban­tam­patch där all out­board finns kopplad.

Mon­i­tor­er: Väg­gmon­ter­ade Urei 813 + Gen­elec 1031A + Auratones

Stu­dioda­tor: MacPro 2013, 8‑core, 48Gb RAM, 2TB hård­disk. USB + Thunderbolt.

Inter­face: Apol­lo 8 II + Apol­lo 16 II.

Band­spelare: Otari MX80, 2″, 24 ch och Stud­er A 807, 1/4″

Out­board: UAD LA-610, Tube-Tech LCA-2B, Stock­tron­ics RX4000 plåtre­verb, Roland RE-501 och Even­tide H910 med mera. All out­board går att jac­ka in via mixer­bor­dets bantam-patchbay.

Mikro­fon­er: Ehrlund hand­byg­g­da rör­mickar, Ehrlund M, ‑D, ‑E och ‑T-mickar, band­mickar från Bey­er­dy­nam­ics och GA, Shure SM7B och SM 57, Sennheis­er, Röde med flera.

Med­hörn­ing: Hear­back sys­tem med 5 st per­son­li­ga mix­ers. (Du har en egen liten mix­er för din medhörning)

omnivox_otari-mx80

Dig­i­tal inspel­ning: Dig­i­tal inspel­ning är det van­li­gaste här. Stu­dion har en MacPro med Log­icPro X och Apol­lo 8 + Apol­lo 16 som interface.

Ana­log inspel­ning: Föru­tom dig­i­talt kan du spela in analogt här. Att spela in analogt skil­jer sig myck­et från att spela in dig­i­talt. Det man vill åt är det analo­ga ljudet och egen­skaper som band­kom­pres­sion. Att spela in på band är en helt annan teknik och förut­sät­ter en del erfaren­het. Inspel­ning­sprocessen är annorlunda.

Stu­dion har en 24-kanalig Otari MX80. Begrän­snin­gen i antalet kanaler jäm­fört med dig­i­tal inspel­ning bety­der att man får tän­ka annor­lun­da jäm­fört med om man job­bar i t ex Log­ic. Färre kanaler bety­der beslut “här och nu”. Man måste tän­ka utrymme­sekonomiskt och övervä­ga om man verk­li­gen har utrymme för 12 mickar enbart på trummorna.

Hybridteknik: Ett intres­sant och bekvämt sätt att job­ba är att bör­ja med att trac­ka grun­der­na analogt för att sedan dig­i­talis­era. Sen kan du job­ba vidare med pålägg och mix i den dig­i­ta­la domänen.

Att tän­ka på: Oavsett hur man väl­jer att job­ba med inspel­nin­gen så är för­bere­delser­na för ana­log inspel­ning lite mer omfat­tande än vid dig­i­tal inspel­ning. Där­för: säg till redan vid boknin­gen att du vill spela in analogt.

Om du ska spela in analogt och sedan dig­i­talis­era kan du låna band gratis här. Dessa band raderas efter använ­dan­det och åter­an­vänds i andra pro­jekt. Allt sparas dig­i­talt men vill du spara dina pro­jekt så behöver du ta med egna band, se nedan.

Vill du spara dina inspel­ningar på 2″ band behöver du ta med egna band hit efter­som de som finns här är för tillfäl­ligt lån. Efter dig­i­talis­er­ing avmag­ne­tis­eras låneban­den och används på nytt i andra projekt.

Om du tar med dig egna band så välj gär­na 499-band. Annars behöver band­spelaren kali­br­eras om, först för dina band och sedan till­baks till 499. Inte gratis.

• Otarin är kali­br­erad för inspel­ning på 499-band.
• Mas­ter­ban­daren är kali­br­erad för 900-band.

Båda band­type­r­na går att köpa från t ex Thomann.

Förfrågningar

Välkom­men att höra av dig med frå­gor och önskemål.

Föru­tom att låna ut själ­va stu­dion kan vi hjäl­pa till med kringtjän­ster, som att häm­ta och läm­na folk på tågsta­tio­nen, hand­la mat eller ord­na med cater­ing. Kon­tak­ta oss via for­muläret nedan eller ring Ola på 070–206 99 18.

    omnivox-studio-controlroom