Mando Diao

BRAND & DESIGN STUDION RUMMET TEKNIK GÄSTLÄGENHET PRISER NYHETER GALLERI BOKA! Under tiden Coro­­na-pan­demin påverkar oss alla på oli­ka vis. Här hos mig har ingån­gen på design- och mark­nads­föring­sup­p­drag klin­gat av en hel del. Flera vik­ti­ga musikin­spel­ningar i stu­dion har fått skju­tas på framti­den. Alla möten är styr­da till tele­fon och Zoom sedan flera veckor…

Läs mer

En titt i backspegeln

Kon­ven­tikelplakatet var en sven­sk förord­ning från 1726 som för­b­jöd bönemöten i andra lokaler än i kyrkan, till exem­pel i hem­met, med undan­tag för famil­je­an­dak­ter. Syftet var “enhet i reli­gio­nen” som enligt den tidens upp­fat­tning var nöd­vändig för samhäl­lets bestånd. Brott mot förord­nin­gen kunde resul­tera i strän­ga straff. Arrangören fick 200 Riks­daler i böter förs­ta gången,…

Läs mer
omnivox_2022

2022 — var är min flygande bil?

2022 — var är min fly­gande bil? Jag hade turen att växa upp på 60- och 70-talet. Om inte allt är inplanter­ade min­nen så har jag för mig att vi lek­te myck­et utomhus. Att vi mötte dagar­na i grupp och “job­bade agilt” med vad som kom i vår väg just då. Träd­klät­tring, kur­ragöm­ma, pal­la äpplen,…

Läs mer

Långbokningar och semesterhäng

Sol, som­mar och semes­ter I år kan du boka stu­dion i län­gre pass, en vec­ka eller kanske flera. Till rik­tigt för­mån­li­ga pris­er dessu­tom. Låter det inte som rena dröm­men att dric­ka mor­gonkaf­fet på uteplat­sen, job­ba med musik, skri­va, sof­ta, se en film i bion och lyssna på musik i Voice of the the­a­tre-lådor­­na?   SOMMARPRIS Mer…

Läs mer
desolate-landscape

Film och stream: hembesök!

Hem­besök! Berät­tade jag att vi fil­mar och strea­mar på plats från ditt före­tag ock­så? Det gör vi. Ibland är det enklare för oss att ta oss till dig än tvär­som. Då kom­mer vi till dig. Hör av dig till oss så diskuter­ar vi förut­sät­tningar­na. Föru­tom live-streams hjälper vi dig med reklam­film, doku­men­ta­tion och myck­et annat.…

Läs mer

Nyhet: film och streaming!

Film och stream­ing! Cor­na­pan­demin har dri­vit upp intres­set för film och stream­ing. Från­varon av fysiska möten har gjort film och stream­ing till nya vägar att nå fans och mål­grup­per. Mån­ga sin­nen till­ta­las och när­varokänslan är hög.    ALLT I FILMVÄG Genom ett samar­bete med Linus Grane på Obs! Ljud­film kan du numera boka pro­fes­sionell filmning…

Läs mer

Prenumerera på Omnivox nyhetsbrev