omnivox_2022

2022 — var är min flygande bil?

2022 — var är min fly­gande bil? Jag hade turen att växa upp på 60- och 70-talet. Om inte allt är inplanter­ade min­nen så har jag för mig att vi lek­te myck­et utomhus. Att vi mötte dagar­na i grupp och “job­bade agilt” med vad som kom i vår väg just då. Träd­klät­tring, kur­ragöm­ma, pal­la äpplen,…

Läs mer

Långbokningar och semesterhäng

Sol, som­mar och semes­ter I år kan du boka stu­dion i län­gre pass, en vec­ka eller kanske flera. Till rik­tigt för­mån­li­ga pris­er dessu­tom. Låter det inte som rena dröm­men att dric­ka mor­gonkaf­fet på uteplat­sen, job­ba med musik, skri­va, sof­ta, se en film i bion och lyssna på musik i Voice of the the­a­tre-lådor­­na?   SOMMARPRIS Mer…

Läs mer
desolate-landscape

Film och stream: hembesök!

Hem­besök! Berät­tade jag att vi fil­mar och strea­mar på plats från ditt före­tag ock­så? Det gör vi. Ibland är det enklare för oss att ta oss till dig än tvär­som. Då kom­mer vi till dig. Hör av dig till oss så diskuter­ar vi förut­sät­tningar­na. Föru­tom live-streams hjälper vi dig med reklam­film, doku­men­ta­tion och myck­et annat.…

Läs mer

Nyhet: film och streaming!

Film och stream­ing! Cor­na­pan­demin har dri­vit upp intres­set för film och stream­ing. Från­varon av fysiska möten har gjort film och stream­ing till nya vägar att nå fans och mål­grup­per. Mån­ga sin­nen till­ta­las och när­varokänslan är hög.    ALLT I FILMVÄG Genom ett samar­bete med Linus Grane på Obs! Ljud­film kan du numera boka pro­fes­sionell filmning…

Läs mer

Veckans design

Jag har nyss haft ett trevligt samar­bete med Andrew Scott och Tan­ja Jör­gensen på pro­gram­met Audio­vi­suell Pro­duk­tion, Högskolan Dalar­na. Vi gjorde en månad­slång kam­panj i sociala medi­er med dub­bla syften, dels att informera om utbild­nin­gen men i syn­ner­het att öka antalet första­handssökande. – Kam­pan­jen låter tidi­gare studerande berät­ta rakt av vad de gör idag, berättar…

Läs mer

Corona-policy

Vi strä­var efter att vara en trygg plats för möten och för ska­pande verk­samhet, som musikin­spel­ning, filmn­ing och foto. Vi har bra grund­förut­sät­tningar med gott om utrymme – här är takhöj­den lyx­i­ga 5,5 meter. Utöver det så tilläm­par vi föl­jande regler för att maximera säk­er­heten: INFÖR EN AKTIVITET • Vi tar inga onödi­ga risker. Inför…

Läs mer

Prenumerera på Omnivox nyhetsbrev