Vinn nya plattan med Peter Carlsson & Kjell Gustavsson R&B Orchestra!

Ny plat­ta med Peter Carls­son & Kjell Gus­tavs­son R&B Orches­tra! Vinn en sign­er­ad cd! Peter Carls­son är en av Sveriges mest älskade artis­ter. En fan­tastisk his­to­rieberättare, gitar­rist och textför­fattare med en röst som verk­li­gen för­mår gri­pa tag i lyssnaren. Till­sam­mans med Kjell Gus­tavs­son R&B Orches­tra blir det ytterli­gare en dimen­sion. Medlem­mar­na i Kjell Gus­tavs­son R&B…

Bromander Guitars

Jag lärde kän­na Jonas Bro­man­der för några år sedan utifrån att han arbe­tar med omvärld­s­analys. Han har skriv­it böck­er i ämnet. Han är ock­så docent i religiös soci­olo­gi. Vi arbe­tade till­sam­mans på ett pro­jekt och kom att pra­ta om myck­et annat än mark­nads­föring för vår gemen­sam­ma kund. Det visade sig bland annat att han bygger…