Långbokningar och semesterhäng

Sol, som­mar och semes­ter I år kan du boka stu­dion i län­gre pass, en vec­ka eller kanske flera. Till rik­tigt för­mån­li­ga pris­er dessu­tom. Låter det inte som rena dröm­men att dric­ka mor­gonkaf­fet på uteplat­sen, job­ba med musik, skri­va, sof­ta, se en film i bion och lyssna på musik i Voice of the the­atre-lådor­na?   SOMMARPRIS Mer…

Veckans design

Jag har nyss haft ett trevligt samar­bete med Andrew Scott och Tan­ja Jör­gensen på pro­gram­met Audio­vi­suell Pro­duk­tion, Högskolan Dalar­na. Vi gjorde en månad­slång kam­panj i sociala medi­er med dub­bla syften, dels att informera om utbild­nin­gen men i syn­ner­het att öka antalet första­handssökande. – Kam­pan­jen låter tidi­gare studerande berät­ta rakt av vad de gör idag, berättar…

Artist in residence

Artist in res­i­dence I som­mar har du som exem­pelvis skriv­er, målar eller job­bar med musik chansen att låna gästlä­gen­heten i Omnivox-stu­dion i Dalar­na i en hel vec­ka. Helt gratis, föru­tom att du får knal­la ner till ICA och hand­la din egen mat.  För vem? Tanken med veck­an är att erb­ju­da en möj­lighet att kom­ma ifrån…