En titt i backspegeln

Kon­ven­tikelplakatet var en sven­sk förord­ning från 1726 som för­b­jöd bönemöten i andra lokaler än i kyrkan, till exem­pel i hem­met, med undan­tag för famil­je­an­dak­ter. Syftet var “enhet i reli­gio­nen” som enligt den tidens upp­fat­tning var nöd­vändig för samhäl­lets bestånd. Brott mot förord­nin­gen kunde resul­tera i strän­ga straff. Arrangören fick 200 Riks­daler i böter förs­ta gången,…

Långbokningar och semesterhäng

Sol, som­mar och semes­ter I år kan du boka stu­dion i län­gre pass, en vec­ka eller kanske flera. Till rik­tigt för­mån­li­ga pris­er dessu­tom. Låter det inte som rena dröm­men att dric­ka mor­gonkaf­fet på uteplat­sen, job­ba med musik, skri­va, sof­ta, se en film i bion och lyssna på musik i Voice of the the­atre-lådor­na?   SOMMARPRIS Mer…

desolate-landscape

Film och stream: hembesök!

Hem­besök! Berät­tade jag att vi fil­mar och strea­mar på plats från ditt före­tag ock­så? Det gör vi. Ibland är det enklare för oss att ta oss till dig än tvär­som. Då kom­mer vi till dig. Hör av dig till oss så diskuter­ar vi förut­sät­tningar­na. Föru­tom live-streams hjälper vi dig med reklam­film, doku­men­ta­tion och myck­et annat.…

Nyhet: film och streaming!

Film och stream­ing! Cor­na­pan­demin har dri­vit upp intres­set för film och stream­ing. Från­varon av fysiska möten har gjort film och stream­ing till nya vägar att nå fans och mål­grup­per. Mån­ga sin­nen till­ta­las och när­varokänslan är hög.    ALLT I FILMVÄG Genom ett samar­bete med Linus Grane på Obs! Ljud­film kan du numera boka pro­fes­sionell filmning…

Veckans design

Jag har nyss haft ett trevligt samar­bete med Andrew Scott och Tan­ja Jör­gensen på pro­gram­met Audio­vi­suell Pro­duk­tion, Högskolan Dalar­na. Vi gjorde en månad­slång kam­panj i sociala medi­er med dub­bla syften, dels att informera om utbild­nin­gen men i syn­ner­het att öka antalet första­handssökande. – Kam­pan­jen låter tidi­gare studerande berät­ta rakt av vad de gör idag, berättar…

Ny profil för Nudax

Nudax hjälper folk med riskbruk att slu­ta med droger och alko­hol, för alltid och av egen kraft. Före­taget har gått från att vara ägt av en stor vård­kon­cern till pri­vat ägande av den tidi­gare per­son­alen. Det finns myck­et att förhål­la sig till om du ska göra ändringar i pro­filen i ett före­tag som fun­nits med…

Anders Bergman — artist in residence, 2020

Härmed häl­sas Anders Bergman välkom­men till en veckas grön­bete i gäst­boen­det och en heldag i inspel­ningsstu­dion på Omnivox.   Anders Bergman är född och uppvux­en i Sif­fer­bo, Gag­nef, men är sedan drygt tju­go år bosatt och verk­sam i Hels­ing­fors, Fin­land. Han är en kon­st­närlig mångsysslare med allt från måleri, instal­la­tion, ljud, video, och per­for­mance på sin…

Mando Diao: i solnedgången

För den som inte kän­ner till det kom­mer Man­do Diao från Bor­länge. Inför nya plat­tan har de åter­vänt till hem­staden. Under några vin­ter­veck­or har de bott i Omnivox-stu­dion några dagar till­sam­mans med ljudteknikern Håkan Sör­le. Resul­tatet av inspel­ningar­na släpps i dagar­na som albumet “I solnedgån­gen”. Det är åtta år sedan plat­tan Infruset släpptes, som var…

Malmsjö-flygel till studion

Förr eller senare måste det hän­da. En ordentlig invester­ing men även ett instru­ment som det finns efter­frå­gan på, och som man som musik­er inte gär­na slä­par med sig till stu­dion för en inspel­ning. Malm­sjöfly­geln är en semi-kon­sert från 1959. Den förre ägaren lät ren­overa fly­geln för mer än 100.000:-. Nya strän­gar, stäm­naglar och så vidare.…