Ny profil för Nudax

Nudax hjälper folk med riskbruk att slu­ta med droger och alko­hol, för alltid och av egen kraft. Före­taget har gått från att vara ägt av en stor vård­kon­cern till pri­vat ägande av den tidi­gare per­son­alen. Det finns myck­et att förhål­la sig till om du ska göra ändringar i pro­filen i ett före­tag som fun­nits med…

Anders Bergman — artist in residence, 2020

Härmed häl­sas Anders Bergman välkom­men till en veckas grön­bete i gäst­boen­det och en heldag i inspel­ningsstu­dion på Omnivox.   Anders Bergman är född och uppvux­en i Sif­fer­bo, Gag­nef, men är sedan drygt tju­go år bosatt och verk­sam i Hels­ing­fors, Fin­land. Han är en kon­st­närlig mångsysslare med allt från måleri, instal­la­tion, ljud, video, och per­for­mance på sin…

Mando Diao: i solnedgången

För den som inte kän­ner till det kom­mer Man­do Diao från Bor­länge. Inför nya plat­tan har de åter­vänt till hem­staden. Under några vin­ter­veck­or har de bott i Omnivox-stu­dion några dagar till­sam­mans med ljudteknikern Håkan Sör­le. Resul­tatet av inspel­ningar­na släpps i dagar­na som albumet “I solnedgån­gen”. Det är åtta år sedan plat­tan Infruset släpptes, som var…

Malmsjö-flygel till studion

Förr eller senare måste det hän­da. En ordentlig invester­ing men även ett instru­ment som det finns efter­frå­gan på, och som man som musik­er inte gär­na slä­par med sig till stu­dion för en inspel­ning. Malm­sjöfly­geln är en semi-kon­sert från 1959. Den förre ägaren lät ren­overa fly­geln för mer än 100.000:-. Nya strän­gar, stäm­naglar och så vidare.…

Hammond L100 till studion

Ham­mond. Sma­ka på den. Det finns en rad duk­ti­ga sven­s­ka musik­er som giv­it Ham­mon­dorgeln ett ansik­te: Bo Hans­son, Pierre Swärd, Mer­it Hem­ming­son, Erk­ka Peters­son, Trum­mor & Orgel, Anna Själv Tred­je (om någon minns dem) med flera. Ännu fler inter­na­tionel­la: Jon Lord i Deep Pur­ple, Dave Green­field i The Stran­glers och Rick Wright i Pink Floyd,…

Nytt i studion: Vox Continental, 1964

VOX Con­ti­nen­tal, 1964 Ytterli­gare ett intres­sant klavia­turin­stru­ment har hit­tat till Bor­länge. Vox Con­ti­nen­tal var top­pen i popp-top­pen. Används fort­farande, så klart. Nu står det en här och vän­tar på vad du ska hit­ta på med den. Några låtar du kanske har hört där den har en framträ­dande roll: “The House of the Ris­ing Sun” av The Ani­mals, “Cal­i­for­nia…

En orgel-klassiker har flyttat in

En Farfisa-orgel från 60-talet har fly­t­tat in. Låter helt otroligt bra! Och nu står den här och vän­tar på dig. För att få lite ref­er­enser till hur den låter så lyssna på t ex Pink Floyd, i syn­ner­het på The Piper at the Gates of Dawn, A Saucer­ful of Secrets, More och Ummagum­ma. Sly and the Fam­i­ly Stone, Van der Graaf…